RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

PROSINEC 2022

Uvedení přesv. Bohorodice

Filipovský půst k Narození Páně
3.12.so

večerní..............................................17:00

4.12. XXV. NEDĚLE po 50nici; UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU

Božská liturgie......................................9:00

Vmč. Kateřina

5. 12. po
SV.AP. FILEMON, ARCHIPOS A MČ. AP.ROVN. APTHIE

Pobožnost v Domově seniorů v Lanškrouně...........................................9:00

6. 12. út
večerní..............................................17:00

7.12. st VELKOMUČEDNICE KATEŘINA (+305)

Božská liturgie......................................9:00

Ct.mč. vyzn. Stefan Nový

10.12.so
večerní..............................................17:00

11. 12. XXVI. NEDĚLE po 50nici; CT.MČ. VYZN. STEFAN NOVÝ (+ 767)

Božská liturgie......................................9:00

Ap. Andrej Prvozvaný

12.12.po
večerní..............................................17:00

13.12. út
SV. VŠECHVALNÝ APOŠTOL ONDŘEJ PRVOZVANÝ (+62)

Božská liturgie......................................9:00

Ct. Sávva Posvěcený

17.12.so
večerní..............................................17:00

18. 12. XXVII. NEDĚLE po 50nici CT. SÁVVA POSVĚCENÝ(+ 532)

Božská liturgie......................................9:00
večerní........................................cca 11:00

Svt. Mikuláš Divotvorce

19.12. po
SVĚTITEL MIKULÁŠ DIVOTVORCE, ARCIBISKUP MYR LYKIJSKÝCH (+345)

Božská liturgie......................................9:00

Svt. Spiridon Trimifuntský

24.12.so
večerní..............................................17:00

25. 12. NEDĚLE SVATÝCH PRAOTCŮ
Božího národa – všech starozákonních svatých žijících před Zákonem i po udělení Zákona – od Adama po Josefa Snoubence; i proroků až po Zachariáše a Jana Křtitele. Adama a Evy, Noé; patriarchů Abrahama a Sáry, Izáka, Jákoba i Josefa Sličného, Judy a Lévi a ostatních z dvanácti synů Israele; Mojžíše i Árona, Jozue; proroků Samuele, Eliáše, Isaiáše, Ezechiele, Daniele a mnoha dalších;

SVT. SPIRIDON DIVOTVORCE, BISKUP TRIMIFUNTSKÝ

v tento den se slaví Narození Páně dle nového (gregoriánského) kalendáře

Božská liturgie......................................9:00

Mč. Bonifác

31.12.so
večerní..............................................17:00

LEDEN 2023

1. 1. NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ -
Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních.

NEDĚLE PŘED NAROZENÍM KRISTOVÝM; MČ. BONIFÁC

Božská liturgie......................................9:00

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

6.1. pá
PŘEDVEČER NAROZENÍ KRISTOVA

Královské hodinky.................................9:00
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...........................................10:00

Všenoční bdění...................................19:00

7. 1. so
NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara

BOŽSKÁ LITURGIE................................9:00

VEČERNÍ.....................................cca 11:00

Sbor přesv. Bohorodice

8. 1. ne
SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE:

spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap.Jakub, bratr Páně

Božská liturgie......................................9:00
večerní........................................cca 11:00

Sv. ap. Štěpán

9.1. po
3. DEN SVÁTKU NAROZENÍ -
SV. APOŠTOL, PRVOMUČEDNÍK A ARCHIDIÁKON ŠTĚPÁN (+ 34)

Božská liturgie......................................9:00

Obřezání Páně

13.1.pá
večerní..............................................17:00

14.1. so
OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, SVT. BASIL VELIKÝ(+ 379)
sobota před Bohozjevením

Božská liturgie......................................9:00
večerní........................................cca 11:00

15. 1. NEDĚLE PŘED BOHOZJEVENÍM
Předsvátek Bohozjevení. SVT. SILVESTR, PAPEŽ ŘÍMSKÝ (+ 335)

Božská liturgie......................................9:00

Křest Pána našeho Ježíše Krista

18.1. st
PŘEDVEČER BOHOZJEVENÍ půst

Královské hodinky.................................9:00
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...........................................10:00

19.1. čt
ZJEVENÍ PÁNĚ (Bohozjevení čili Theofanie),
KŘEST PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Božská liturgie......................................9:00
večerní........................................cca 11:00

Sv. Jan Křtitel

20. 1. pá
SBOR SV. SLAVNÉHO PROROKA, PŘEDCHŮDCE
A KŘTITELE PÁNĚ JANA

Božská liturgie......................................9:00

MČ. POLYEVKT

21.1.so
večerní..............................................17:00

22. 1. NEDĚLE PO BOHOZJEVENÍ;
MČ. POLYEVKT (+ 259)

Božská liturgie......................................9:00

Sv. ap. Petr v kobce

28.1.so
večerní..............................................17:00

29. 1. XXXIII. NEDĚLE po 50nici;
UCTÍVÁNÍ OKOVŮ SVATÉHO A VŠECHVALNÉHO APOŠTOLA PETRA

Božská liturgie......................................9:00